Newsroom: Nederlandse diabetes patiënten gebruiken implanteerbare sensor

eHealth en mHealth nieuws uit Nederland en het buitenland: alles over gezondheidsapps, wearables, persoonlijk gezondheidsdossier, fitness en wellness.

Het bericht Newsroom: Nederlandse diabetes patiënten gebruiken implanteerbare sensor verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Patiënten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om patiënten meer te betrekken bij besluitvorming over gezondheid, diagnostiek en behandelingen. De patiënt krijgt hierdoor meer regie op het behandelproces en kan zo mogelijk een deel van controles en behandelingen zelf uitvoeren. 

‘Patiënten kunnen straks in MijnZorgnet zelf de professionele informatie lezen over hun diagnose, onderzoek, voorgeschreven medicijnen en bijvoorbeeld ook allergie-informatie’, legt Tijn Kool uit. Vanuit Radboudumc en MijnZorgnet is hij nauw betrokken bij deze proef. ‘Na authenticatie via de huisarts kunnen patiënten direct via MijnZorgnet deze gegevens inzien. Je kunt ook zelf gezondheidsgegevens in MijnZorgnet opslaan en toestemming aan anderen (partner, andere zorgverleners) geven om gegevens in te zien. De patiënt is in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zelf de regisseur.’ 

​Standaarden

De eerste fase van de proef gebruikt de bestaande informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. Deze is nog niet gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. MijnZorgnet zal de gegevens echter wel zoveel mogelijk presenteren conform zorginformatiebouwstenen. Nictiz maakt een mapping tussen de MedMij-standaarden (zorginformatiebouwstenen die horen bij het MedMij-afsprakenstelsel) en de informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. De volgende fase werkt toe naar het voldoen aan het uitwisselen van huisartswaarneemgegevens conform de MedMij-standaarden.

​Meer informatie

Heeft u vragen over MedMij? Neem dan contact op met Thom Meens . Heeft u vragen over de MedMij-standaarden? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Nictiz

Patiënten van Maastricht UMC+ kunnen online bij eigen medische data

Maastricht UMC+ heeft een patiëntportaal in gebruik genomen voor patiënten die hun medische data willen inzien. Het portaal, dat in sinds 1 november 2016 live is, geeft patiënten in eerste instantie de beschikking over onder andere hun medische voorgeschiedenis, patiëntbrieven van specialisten, afspraken over behandelingen, allergieën, risicofactoren en geeft gelegenheid tot het invullen van vragenlijsten. […]
DigitaleZorg.nl

Patiënten hebben geen idee wat er met eHealth kan

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Meer dan techniek

Het is niet de techniek, maar wijzelf die bepalen hoe eHealth zich ontwikkelt. Alleen het aanbieden van een eHealth-dienst op een website is niet genoeg. Een maatschappelijke innovatie is nodig, zo blijkt uit de eHealth-monitor 2016. Alle partijen in het zorgveld hebben hierin een rol. 

  • Zorgaanbieders: stimuleer het gebruik van eHealth actief bij patiënten.
  • De overheid: neem regie en maak het gebruik van standaarden voor het elektronisch delen van gezondheidsinformatie minder vrijblijvend.
  • Wetenschappelijke beroepsverenigingen: neem het gebruik van eHealth op in richtlijnen en zorgpaden.
  • Opleidingsinstituten en beroepsverenigingen: verzorg training en nascholing, en integreer eHealth in curricula.
  • Onderzoeks- en onderwijsinstituten en fondsen: investeer meer in onderzoek naar toepassing van eHealth om bestaande twijfels weg te nemen.
  • De overheid en zorgverzekeraar: onderzoek het financieringsvraagstuk.

Enkele resultaten

Er is al een redelijk aanbod van online diensten, vooral bij de huisarts, maar toch weten de meeste mensen niet wat er kan. Ook houden mensen vast aan oude gewoontes, zoals bellen voor een afspraak. Artsen bieden hun patiënten langzaam maar zeker meer mogelijkheden voor online inzage in hun medische gegevens, vooral voor voorgeschreven medicatie. Online psychologische hulp zet door: bijna alle GGZ-praktijkondersteuners zijn positief over eMental Health en 92% werkt ermee, weliswaar nog bij een klein deel van de patiënten.

Prof. dr. ir. Roland Friele, adjunct-directeur van het NIVEL: “Met de techniek is er heel veel mogelijk, de uitdaging is nu dat we het zo gaan organiseren dat de techniek van betekenis wordt voor patiënten en zorgaanbieders.” 

Bijna alle medisch specialisten houden inmiddels hun dossier elektronisch bij, maar de helft vindt dat het teveel tijd kost voor wat het oplevert. Daarnaast vinden ze dat de mogelijkheden tekort schieten om online patiëntinformatie uit te wisselen. Er is weinig vooruitgang. 

Dr. Lies van Gennip, directeur van Nictiz: “We zien nu het vierde jaar op rij dat probleem nummer 1 voor artsen is dat systemen niet op elkaar aansluiten. Dat ze steeds dezelfde gegevens moeten overtypen, omdat systemen niet communiceren. Het is nu wel duidelijk dat dat probleem niet vanzelf overgaat en dat hier echt een regierol ligt voor de overheid.”

Gemak en tijdsbesparing

De voordelen van eHealth blijven onbenut. Het is niet altijd nodig om fysiek bij de dokter aanwezig te zijn. Online consulten, het online bestellen van herhaalrecepten en online maken van een afspraak, maken het makkelijker om zorgzaken te regelen. Je kan je beter voorbereiden op een gesprek met een arts wanneer je digitaal toegang hebt tot je eigen dossier. Je kan zaken nog eens rustig doorlezen en behandelhistorie met een volgende zorgverlener bespreken. Een arts kan zich  beter voorbereiden op een gesprek als hij up-to-date informatie heeft over eerdere zorg op andere plekken. Online behandeling in de GGZ maakt psychische begeleiding minder afhankelijk van tijd en plaats.

Over de eHealth-monitor

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar stimulansen, belemmeringen, effecten en ontwikkelingen in de tijd. 

Op www.ehealth-monitor.nl kunt u de animatie en de data bekijken. Onderaan deze website kunt u het rapport ‘Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016’ en de bijbehorende infographic downloaden.

Nictiz

Steeds meer ziekenhuizen geven patiënten online toegang tot hun gegevens

​​Vandaag publiceert Nictiz de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. Een portaal is een gedeelte van de website van een ziekenhuis, waarop patiënten na inloggen toegang krijgen tot hun (medische) gegevens, en waarin zij andere zaken kunnen regelen zoals online een afspraak maken. In 2016 geeft een kwart van alle ziekenhuizen haar patiënten digitaal toegang tot gegevens via een portaal. Enkele jaren geleden waren er nog nauwelijks portalen.

Betere informatie leidt tot betere gezondheid

Voor patiënten is een portaal erg belangrijk, omdat ze daarmee meer grip op hun gezondheid krijgen: je kunt bijvoorbeeld je afspraak met je arts beter voorbereiden, na je afspraak nog eens rustig nalezen wat je arts ook alweer gezegd heeft, eerder je laboratoriumuitslagen lezen en online vragen stellen.  Nictiz heeft op basis van 18 criteria de mogelijkheden van patiëntportalen onderzocht.

Inhaalslag

Ziekenhuizen zijn met een inhaalslag bezig, want enkele jaren geleden waren er nauwelijks nog portalen. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Dit is iets meer dan een kwart. Van de 22 patiëntportalen is het bij 17 mogelijk een online afspraak te maken, bij 14 om medische gegevens in te zien, bij 6 het zorg/behandelplan in te zien en bij 3 zelfmetingen toe te voegen. 

Grote verschillen

Het valt op dat de mogelijkheden die een portaal biedt zeer verschillend zijn: van alleen inzage in enkele administratieve gegevens tot de mogelijkheid om online vragen te stellen aan je arts. Patiënten kunnen (medische) gegevens vaak inzien, maar aanvullen en wijzigen minder. Voor patiënten zijn patiëntportalen nu vooral ‘kijkdozen’.  Academisch ziekenhuizen bieden de meest uitgebreide mogelijkheden aan. Ook regionaal zijn er flinke verschillen. Zo heeft geen enkel ziekenhuis in Groningen, Zeeland en Limburg een portaal.

Toegankelijkheid

Vaak weten patiënten niet dat er een portaal bestaat. Daarom is de toegankelijkheid belangrijk: kun je het gemakkelijk vinden en is er een duidelijke gebruiksaanwijzing. Opvallend genoeg hebben juist de algemene ziekenhuizen dit vaak beter geregeld dan de academische ziekenhuizen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u  contact opnemen met Johan Krijgsman, manager Monitoring en Trendition, krijgsman@nictiz.nl​​​​, 0643783152.
In deze infographic vindt u meer informatie over de conclusies van ons onderzoek. 

Nictiz

Apothekers willen online inzage voor patiënten maar ervaren ook belemmeringen

Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ van Nictiz, op 6 juni gepresenteerd tijdens het eerste KNMP eHealth Café. Bekijk ook de infographic voor de belangrijkste uitkomsten.

Online inzage in het medicatieoverzicht door patiënten en het online uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt is van groot belang. Het kan mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnames voorkomen. In Nederland zijn het aantal ‘vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames’ volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ongeveer 16.000 per jaar.

Apothekers noemen als argumenten voor inzage door de patiënt: het is het recht van de patiënt, het geeft de patiënt een rol in beheer van zijn dossier, het versterkt regie en zelfmanagement en het bevordert de correctheid van medicatiegebruik en therapietrouw. ‘Fijn om terug te lezen dat de apotheker positief staat tegenover eHealth’, zegt voorzitter Dick Bouma van het sectiebestuur LOA van de KNMP. ‘Veel apothekers bieden al inzage aan de patiënt. Ook is er grote deelnamebereidheid aan pilots. Het is een goede zaak dat apothekers initiatieven nemen om vooruitgang te boeken.’

Belemmeringen

Bij de elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgverleners ervaren apothekers belemmeringen. De meest genoemde belemmering is dat systemen slecht of in het geheel niet gekoppeld kunnen worden en de weerstand bij andere zorgverleners. De fax is daarom bij 99% van de apotheken nog regelmatig in gebruik. ‘Samen met KNMP, andere zorgverleners en de patiënt werken we in het programma Informatiestandaard Medicatieproces aan het verhelpen van de babylonische spraakverwarring tussen de verschillende computersystemen. Dit bevordert zorgbreed de uitwisseling van medicatiegegevens, tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënten. Met als doel een helder en actueel medicatieoverzicht van de patiënt’, zo vertelt Lies van Gennip directeur van Nictiz.

Onderzoek

Het eerste onderzoek van Nictiz naar de stand van zaken rondom eHealth in de farmacie is gedaan met medewerking van de KNMP en de NVZA. 122 openbaar apothekers en 17 poliklinische apothekers vulden een uitgebreide vragenlijst in. Het kwalitatieve onderzoek kwam tot stand door deelname van een focusgroep van vijf apothekers. In totaal zijn vier thema’s onderzocht: de elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt, elektronische informatie-uitwisseling met zorgverleners, online inzage door de patiënt en de toekomst.

eHealth week

Als aftrap van de eHealth Week, die van 8 tot 10 juni in Amsterdam plaatsvindt, presenteerde Nictiz de cijfers tijdens het KNMP eHealth Café. Nederland is in 2016 gastheer van dit internationale evenement. Minister Schippers is het ernst waar het eHealth aangaat. Vorig jaar meldde ze 130 miljoen euro te willen investeren in medisch-technologische ontwikkelingen. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordde ze haar doelstellingen als volgt: in 2019 heeft ten minste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang tot medische gegevens, kan 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand, en kan iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

==================

In de media

 

Nictiz

Hoe kijken chronische patiënten zelf tegen digitale zelfmanagement tools aan?

Digitale hulpmiddelen zoals apps, wearables en patiëntportalen hebben een grote belofte wanneer het gaat om zelfmanagement voor chronische patiënten. Wat moet er volgens chronische patiënten zelf gebeuren om meer inzet van eHealth te krijgen?

The post Hoe kijken chronische patiënten zelf tegen digitale zelfmanagement tools aan? appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Kun je veilig e-mailen met patiënten?

Zorgaanbieders gebruiken e-mail dagelijks om onderling te communiceren. Maar de beveiliging van e-mails met medische gegevens is al jaren een mijnenveld voor zorgprofessionals.

The post Kun je veilig e-mailen met patiënten? appeared first on SmartHealth.

SmartHealth