Denkt u mee MedMij?

​Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’. op 18 mei starten we met twee rapporten in openbare consultatie: Governance en eisen standaarden.

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. In 2017 breidt het MedMij-programma deze set van standaarden verder uit naar andere relevante domeinen. Het MedMij-afsprakenstelsel neemt verwijzingen naar de standaarden op. Standaarden moeten aan een aantal eisen voldoen voordat ze onderdeel kunnen worden van het MedMij-afsprakenstelsel. 

​Dit alles vergt coördinatie. Het rapport Coördinatie standaarden MedMij – Governance beschrijft de besturing (governance) voor het ontwikkelen en indienen van standaarden (rollen, toetsingsproces en beheer). En het rapport Coördinatie standaarden MedMij – Eisen beschrijft de eisen die hierbij gelden. 

Wij nodigen u van harte uit om uw feedback over deze twee rapporten tussen 18 mei en 29 juni 2017 te geven. Op de MedMij-website vindt u de rapporten en de bijbehorende feedbackprocedure.

​​​Meer informatie

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk​.

Nictiz

MedMij: hoeveel kosten gaan voor welke baten uit?

Het vorig jaar gestarte programma MedMij moet ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil, zijn gezondheidsgegevens uit allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. Een recente analyse probeert inzicht te geven in de kosten en de baten van zo’n landelijk afsprakenstelsel.

Het bericht MedMij: hoeveel kosten gaan voor welke baten uit? verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

MedMij begint nu ook voor patiënt vorm te krijgen

MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens begint nu ook voor patiënten vorm te krijgen. Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener.

De eerste MedMij-standaarden richten zich op medicatie, laboratoriumuitslagen, allergieën en metingen van de patiënt zelf. In 2017 volgen er meer standaarden. MedMij breidt zich dan met meer dan twintig nieuwe standaarden uit naar andere sectoren van zorg en gezondheid. Volgend jaar staat het toetsen en evalueren van de standaarden, basiseisen en afspraken centraal. Door MedMij kan straks iedereen die dat wil online zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen en gebruiken. Veilig en uit allerlei bronnen. Dit geeft mensen meer grip op hun eigen gezondheid.

Proefomgevingen

De eerste proefomgevingen gaan van start. In Rotterdam tekende MedMij met het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation een samenwerkovereenkomst. “Als patiënten dit willen sturen wij meetwaarden van deze ziekenhuizen naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. We zorgen dat patiënten deze informatie zelf aan kunnen vullen en delen met andere zorgaanbieders.” Zegt Esther van Noort van Curavista. In Groningen werkt MedMij samen met Zorgbelang Groningen, Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten. Daar koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun persoonlijke gezondheidsomgeving. De zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving met het ziekenhuis te communiceren.

Meer informatie

Heeft u vragen over MedMij? Neem dan contact op met Thom Meens . Heeft u vragen over de MedMij-standaarden? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Nictiz

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland-brede FHIR profielen

Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

In oktober 2016 hebben Stichting HL7 Nederland en Nictiz de handen ineen geslagen om samen en via olievlekwerking met zoveel mogelijk andere partijen de standaardisatie van FHIR voor Nederland te borgen. HL7 FHIR is een standaard in opkomst met een groot momentum en een open source-karakter. Dit open source-karakter geeft grote handelsvrijheid aan partijen, maar zonder coördinatie van deze handelsvrijheid zal een veelheid van parallelle oplossingen ontstaan. Het kernidee is dat via HL7 Nederland algemeen bruikbare, vertrouwde en gevalideerde profielen (FHIR implementatie-instructies) worden aangeboden. Gevalideerde HL7 FHIR profielen krijgen het keurmerk “HL7 FHIR-NL” en worden centraal gepubliceerd door HL7 Nederland.

Kernprofielen

Nictiz levert via MedMij in samenwerking met Stichting HL7 en marktpartijen – waaronder leveranciers van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen, ZIS/EPD’s, afdelingssystemen,  eerstelijnssystemen en app’s – een bijdrage aan de introductie HL7 FHIR op de Nederlandse markt. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens uit  allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken.

De volgende kernprofielen zijn voor validatie aangeboden:

  • Patiënt
  • Gerelateerd persoon
  • Zorgaanbieder
  • Zorgverlener
  • Naam
  • Adres

Er is bijna geen zorgproces denkbaar zonder een of meer van deze profielen. Nictiz is dan ook verheugd om een eerste bijdrage te hebben geleverd aan de volgende generatie van interoperabiliteitsoplossingen.

Meer informatie:

Heeft u vragen over de HL7 FHIR profielen? Dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk (Nictiz). De HL7 FHIR worden samen met andere standaarden die voor MedMij zijn ontwikkeld op 19 december 2016 gepubliceerd. Aansluitend wordt de formele  validatieprocedure gestart door de HL7 FHIR Beheergroep die binnen de Stichting HL7 Nederland is ingesteld.Voor vragen over MedMij kunt u terecht bij Thom Meens (Patiëntenfederatie).

Nictiz

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden. 

Steeds meer mensen willen over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Dat kan door die gegevens onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Gegevens uit medische dossiers bij behandelaars maar ook allerlei zaken die ze zelf meten, bijvoorbeeld met apps op hun smartphone. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun gezondheid.

Iedereen toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsgegevens

De samenwerkende partijen leveren geen persoonlijke gezondheidsomgeving(en) op, maar brengen met MedMij in kaart waaraan zo’n omgeving moet voldoen. ‘We stellen basiseisen en technische standaarden op, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden, of je meest recente labwaarden, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken,’ aldus Lies van Gennip, directeur bij het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz.   

Informatie integreren met diensten

Onderdeel van MedMij is een ‘afsprakenstelsel’, waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Dianda Veldman is directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie en voorzitter van het programma: “Het gaat niet alleen om beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens, maar ook om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten. Het programma kijkt naar ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland en maakt zichtbaar welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. ‘Stel dat je na een periode van ziekte aan je herstel wilt werken. Dan kun je hiervoor doelen formuleren op je persoonlijke gezondheidsomgeving en gebruik maken van functies als een beweegapp en een slaapapp om deze te bereiken. Patiënten krijgen hulp van beweegopdrachten om zelf te werken aan herstel. En ze krijgen inzicht in de relatie tussen bewegen, slapen en het effect hiervan op de gezondheid.’

Meedoen

De initiatiefnemers roepen de partijen in de gezondheidszorg en ICT-leveranciers op om mee te doen aan de ontwikkeling van MedMij. Ze kunnen participeren in expertgroepen of als een van de eersten een deel van MedMij implementeren. Iedereen is uitgenodigd zich aan te sluiten bij het programma en dit op eigen wijze in te vullen. Het gezamenlijke initiatief tot de ontwikkeling van MedMij sloot volledig aan bij het programma van de eHealthweek met als thema’s Empowering People, Trust & Standards and Social Innovation & Transition. Kijk voor meer informatie op www.medmij.nl.

 

 

 

Nictiz