Toekomst

Onze samenleving verandert razendsnel. Waar we in 1999 ons nog niets konden voorstellen bij het gebruik van een mobiele telefoon, is vandaag de dag de smartphone met alle (online) toepassingen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook de ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Dit boek staat vol met online toepassingen die de zorg kunnen verbeteren. Maar wat betekent dit op de lange termijn? De komst van nieuwe technologieën maken het steeds beter mogelijk continu te analyseren hoe het met ons gaat, hierdoor blijven we steeds langer gezond en worden we steeds ouder.

In 2016 kijken en sturen we onze maatschappij voornamelijk vanuit het perspectief van de Homo Economicus. Vanuit dit perspectief kijken we naar de mens als economisch wezen, dat op efficiënte, rationele of logische wijze moet worden voorzien in de behoefte. De ontwikkelingen in de zorgsector worden daarom op dit moment benaderd met enige afstandelijkheid en zakelijkheid. Waar gaat dit naar toe en hoe beïnvloedt dit ons leven
de komende jaren en welke rol spelen (technologische) ontwikkelingen hierin? Laten we een kijkje nemen in het jaar 2025…

In 2025 zal technologie nog meer bepalend zijn in ons leven. Veel van de toekomstbeelden zoals verwoord door de ‘singularity university’ zijn gerealiseerd. Zo is de technologie zo exponentieel gegroeid, dat we alle grote mondiale problemen ermee oplossen. Ook in de zorg. Een gebrek aan zorgverleners door vergrijzing van de samenleving kennen we bijvoorbeeld niet meer. Technologie neemt deze zorg uit handen. Ook op het niveau van het individu is technologie een grotere rol gaan spelen. Verschillen tussen mens en technologie bestaan bijna niet meer. Technische ontwikkelingen bieden continu inzicht in onze eigen gezondheid en helpen ons gezond te blijven.

De dokter zit als het ware in je lijf. Gartner noemt dit ‘continuous-care’. De toenemende versnelling van research, ontwikkelkracht, online activering
en data-opslag faciliteren ons met extreme inzichten in de ultieme hoekjes van het menselijk lichaam. Hierdoor kunnen we veel preciezer en veel sneller kleine afwijkingen constateren en hier actie op ondernemen. Het draait in de zorg voornamelijk om preventie in plaats van genezen. Nanotech, Neurotech, Biotech, 3d printen, Ai, Roboticsnologie en biomedics bieden ons in 2025 dit inzicht en de passende oplossingen.

Als deze technische ontwikkelingen hebben onze samenleving op twee gebieden veranderd. Aan de ene kant zien we de opkomst van robots met steeds meer menselijke trekjes. Deze robots hebben taken en functies van ons overgenomen en kunnen deze efficiënter en beter vervullen. Door de inzet van zorg verlenende robots zijn grote problemen in de zorg opgelost, te weten: kostenverlaging en gebrek aan goede zorgverleners. Daarnaast hebben we onszelf steeds meer voorzien van technologie. Hierdoor hebben we niet alleen veel meer inzicht in hoe het met ons gaat, maar kunnen we ook voorspellen hoe het de komende tijd met ons gaat. In 2025 kunnen we al bij de geboorte afwijkingen voorspellen omdat we vanuit de klinische genetica het gnoom van de mens in kaart hebben kunnen brengen. Zo kunnen we voorspellen welke ziektebeelden en dus zorgkosten een burger in zijn leven gaat krijgen en vragen. Door hier op in te spelen kunnen we kosten minimaliseren en door het aanbrengen van bionic powerpacks kunnen we extreme kosten voorkomen. Bionic powerpacks helpen ons problemen in het lichaam op te lossen of de performance te verbeteren. We worden hierdoor veel ouder en blijven veel langer gezond.

Deze ontwikkelingen en veranderingen hebben invloed op onze samenleving in het geheel. Omdat leven op aarde in 2025 niet vanzelf gaat, wordt de nieuwgeborene onderworpen aan een zogenaamde EULA: de End Users License Agreement (de eindgebruikers licentie overeenkomst). In 2025 ontvangt de nieuwe burger van de overheid vanaf de geboorte een arbeidsloos inkomen. Als tegenprestatie is de burger functioneel & fit beschikbaar voor maatschappelijke dienstverlening voor 800 uur per jaar. In de rest van de tijd staat het de burger vrij zich te ontwikkelen. Daarin wordt hij actief gestimuleerd om maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen. Natuurlijk ondersteunt de maatschappij de burger pro-actief bij het beheren van zijn leven. Regelmatig wort de burger met de DNAPK (een samentrekking van dna en apk) actief en nauwgezet geïnformeerd over de daadwerkelijke status van zijn lichaam en geest. Resultaten uit het verleden geven gegarandeerde inzichten in de toekomst. Eventuele geconstateerde gebreken kunnen direct, gepersonaliseerd en op artikelniveau gecorrigeerd worden. Waar (bio)chemische nabehandeling nog noodzakelijk blijkt, wordt gebruik gemaakt van lange termijn, auto- doserende en “targeted delivery” systemen: maatwerk. Natuurlijk wordt dit proces automatisch gevolgd met mobiele devices. Geen wearables meer, maar implants.

Voor het optimaal beheer van het leven krijgt de burger ondersteuning. Goed gebruik van lichaam, geest met voeding en gedrag zorgt voor een langdurige beschikbaarheid in onze samenleving. Een goed mentaal frame-work
zorgt er voor dat de burger zijn plichten op dit front daadwerkelijk leuk blijft vinden en uitvoeren. Activering en stimulering met programma’s, events, games, support etc. wordt op de woon- en werkomgeving actief gepromoot door de beheerders van de woon- en eventuele werkomgeving: community en werkgever. Of, waar, wanneer en hoe de 800 uur beschikbaarheid door de community optimaal wordt ingezet wordt bewaakt met het community-platform. Als de gebruiker zijn leven niet optimaal beheert of kan beheren zal de overheid hem hierbij assisteren. Als duurzame verbetering niet mogelijk is en sprake is nalatigheid, vervalt het arbeidsloos inkomen van de burger. Verder doorontwikkeling is dan voor eigen rekening en risico. De maatschappij is niet langer in staat of bereid de kosten en inspanningen te dragen van onverantwoordelijke burgers.

Als het moment daar is dat de burger buiten gebruik gesteld moet worden, ontstaat naar verwachting de moeilijkste gebruiksfase. Eigen inzicht en zelfbeschikking door de burger is in deze niet altijd mogelijk of betrouwbaar en wordt ook niet makkelijk geaccepteerd door medeburgers en ondersteuners. In de oncologie werd anno 2016 “de buurvrouwfactor” gehanteerd: als de buurvrouw aangaf dat het echt niet meer ging, bleek dat in veel gevallen de meest betrouwbare indicatie te zijn. Partners, artsen, verpleging, familieleden bleken in de praktijk vaak te vroeg of te laat te zijn.

Door de zeer hoge standaard van correctief onderhoud, zullen de meeste burgers hun “end of life” halen door gebrek aan uitdaging en een sociale omgeving. Alleen achter blijven, trots en klaar zijn met je leven en je maatschappelijke bijdrage. De behoefte aan een goed, menswaardig en goed uitvoerbare euthanasieoplossing die ook inzicht en verlichting kan geven in de opkomende vergrijzing is noodzakelijk. Anders eindigen we toch nog met de “robots met moisturizing skin”