Newsroom: Google investeert 46 miljoen in zorgplatform Care.com

eHealth en mHealth nieuws uit Nederland en het buitenland: alles over gezondheidsapps, wearables, stappentellers, EPD en PGD, fitness, persoonlijke data.

The post Newsroom: Google investeert 46 miljoen in zorgplatform Care.com appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Zorg

Zorg
zorg
Image by byzantiumbooks
Photo used by jdreport.com/macht-zorgverzekeraar-mag-beslissen-over-med…

Photo used by www.slideshare.net/amaron32/wat-levert-het-op.

Trajectories of Suicidal Ideation in People Seeking Web-Based Help for Suicidality: Secondary Analysis of a Dutch Randomized Controlled Trial

Background: Suicidal ideation (SI) is a common mental health problem. Variability in intensity of SI over time has been linked to suicidal behavior, yet little is known about the temporal course of SI. Objective: The primary aim was to identify prototypical trajectories of SI in the general population and, secondarily, to examine whether receiving Web-based self-help for SI, psychiatric symptoms, or sociodemographics predicted membership in the identified SI trajectories. Methods: We enrolled 236 people, from the general Dutch population seeking Web-based help for SI, in a randomized controlled trial comparing a Web-based self-help for SI group with a control group. We assessed participants at inclusion and at 2, 4, and 6 weeks. The Beck Scale for Suicide Ideation was applied at all assessments and was included in latent growth mixture modeling analysis to empirically identify trajectories. Results: We identified 4 SI trajectories. The high stable trajectory represented 51.7% (122/236) of participants and was characterized by constant high level of SI. The high decreasing trajectory (50/236, 21.2%) consisted of people with a high baseline SI score followed by a gradual decrease to a very low score. The third trajectory, high increasing (12/236, 5.1%), also had high initial SI score, followed by an increase to the highest level of SI at 6 weeks. The fourth trajectory, low stable (52/236, 22.0%) had a constant low level of SI. Previous attempted suicide and having received Web-based self-help for SI predicted membership in the high decreasing trajectory. Conclusions: Many adults experience high persisting levels of SI, though results encouragingly indicate that receiving Web-based self-help for SI increased membership in a decreasing trajectory of SI.
Journal of Medical Internet Research

E-Health

E-Health
ehealth
Image by UC Irvine

Toekomst

Onze samenleving verandert razendsnel. Waar we in 1999 ons nog niets konden voorstellen bij het gebruik van een mobiele telefoon, is vandaag de dag de smartphone met alle (online) toepassingen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook de ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Dit boek staat vol met online toepassingen die de zorg kunnen verbeteren. Maar wat betekent dit op de lange termijn? De komst van nieuwe technologieën maken het steeds beter mogelijk continu te analyseren hoe het met ons gaat, hierdoor blijven we steeds langer gezond en worden we steeds ouder.

In 2016 kijken en sturen we onze maatschappij voornamelijk vanuit het perspectief van de Homo Economicus. Vanuit dit perspectief kijken we naar de mens als economisch wezen, dat op efficiënte, rationele of logische wijze moet worden voorzien in de behoefte. De ontwikkelingen in de zorgsector worden daarom op dit moment benaderd met enige afstandelijkheid en zakelijkheid. Waar gaat dit naar toe en hoe beïnvloedt dit ons leven
de komende jaren en welke rol spelen (technologische) ontwikkelingen hierin? Laten we een kijkje nemen in het jaar 2025…

In 2025 zal technologie nog meer bepalend zijn in ons leven. Veel van de toekomstbeelden zoals verwoord door de ‘singularity university’ zijn gerealiseerd. Zo is de technologie zo exponentieel gegroeid, dat we alle grote mondiale problemen ermee oplossen. Ook in de zorg. Een gebrek aan zorgverleners door vergrijzing van de samenleving kennen we bijvoorbeeld niet meer. Technologie neemt deze zorg uit handen. Ook op het niveau van het individu is technologie een grotere rol gaan spelen. Verschillen tussen mens en technologie bestaan bijna niet meer. Technische ontwikkelingen bieden continu inzicht in onze eigen gezondheid en helpen ons gezond te blijven.

De dokter zit als het ware in je lijf. Gartner noemt dit ‘continuous-care’. De toenemende versnelling van research, ontwikkelkracht, online activering
en data-opslag faciliteren ons met extreme inzichten in de ultieme hoekjes van het menselijk lichaam. Hierdoor kunnen we veel preciezer en veel sneller kleine afwijkingen constateren en hier actie op ondernemen. Het draait in de zorg voornamelijk om preventie in plaats van genezen. Nanotech, Neurotech, Biotech, 3d printen, Ai, Roboticsnologie en biomedics bieden ons in 2025 dit inzicht en de passende oplossingen.

Als deze technische ontwikkelingen hebben onze samenleving op twee gebieden veranderd. Aan de ene kant zien we de opkomst van robots met steeds meer menselijke trekjes. Deze robots hebben taken en functies van ons overgenomen en kunnen deze efficiënter en beter vervullen. Door de inzet van zorg verlenende robots zijn grote problemen in de zorg opgelost, te weten: kostenverlaging en gebrek aan goede zorgverleners. Daarnaast hebben we onszelf steeds meer voorzien van technologie. Hierdoor hebben we niet alleen veel meer inzicht in hoe het met ons gaat, maar kunnen we ook voorspellen hoe het de komende tijd met ons gaat. In 2025 kunnen we al bij de geboorte afwijkingen voorspellen omdat we vanuit de klinische genetica het gnoom van de mens in kaart hebben kunnen brengen. Zo kunnen we voorspellen welke ziektebeelden en dus zorgkosten een burger in zijn leven gaat krijgen en vragen. Door hier op in te spelen kunnen we kosten minimaliseren en door het aanbrengen van bionic powerpacks kunnen we extreme kosten voorkomen. Bionic powerpacks helpen ons problemen in het lichaam op te lossen of de performance te verbeteren. We worden hierdoor veel ouder en blijven veel langer gezond.

Deze ontwikkelingen en veranderingen hebben invloed op onze samenleving in het geheel. Omdat leven op aarde in 2025 niet vanzelf gaat, wordt de nieuwgeborene onderworpen aan een zogenaamde EULA: de End Users License Agreement (de eindgebruikers licentie overeenkomst). In 2025 ontvangt de nieuwe burger van de overheid vanaf de geboorte een arbeidsloos inkomen. Als tegenprestatie is de burger functioneel & fit beschikbaar voor maatschappelijke dienstverlening voor 800 uur per jaar. In de rest van de tijd staat het de burger vrij zich te ontwikkelen. Daarin wordt hij actief gestimuleerd om maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen. Natuurlijk ondersteunt de maatschappij de burger pro-actief bij het beheren van zijn leven. Regelmatig wort de burger met de DNAPK (een samentrekking van dna en apk) actief en nauwgezet geïnformeerd over de daadwerkelijke status van zijn lichaam en geest. Resultaten uit het verleden geven gegarandeerde inzichten in de toekomst. Eventuele geconstateerde gebreken kunnen direct, gepersonaliseerd en op artikelniveau gecorrigeerd worden. Waar (bio)chemische nabehandeling nog noodzakelijk blijkt, wordt gebruik gemaakt van lange termijn, auto- doserende en “targeted delivery” systemen: maatwerk. Natuurlijk wordt dit proces automatisch gevolgd met mobiele devices. Geen wearables meer, maar implants.

Voor het optimaal beheer van het leven krijgt de burger ondersteuning. Goed gebruik van lichaam, geest met voeding en gedrag zorgt voor een langdurige beschikbaarheid in onze samenleving. Een goed mentaal frame-work
zorgt er voor dat de burger zijn plichten op dit front daadwerkelijk leuk blijft vinden en uitvoeren. Activering en stimulering met programma’s, events, games, support etc. wordt op de woon- en werkomgeving actief gepromoot door de beheerders van de woon- en eventuele werkomgeving: community en werkgever. Of, waar, wanneer en hoe de 800 uur beschikbaarheid door de community optimaal wordt ingezet wordt bewaakt met het community-platform. Als de gebruiker zijn leven niet optimaal beheert of kan beheren zal de overheid hem hierbij assisteren. Als duurzame verbetering niet mogelijk is en sprake is nalatigheid, vervalt het arbeidsloos inkomen van de burger. Verder doorontwikkeling is dan voor eigen rekening en risico. De maatschappij is niet langer in staat of bereid de kosten en inspanningen te dragen van onverantwoordelijke burgers.

Als het moment daar is dat de burger buiten gebruik gesteld moet worden, ontstaat naar verwachting de moeilijkste gebruiksfase. Eigen inzicht en zelfbeschikking door de burger is in deze niet altijd mogelijk of betrouwbaar en wordt ook niet makkelijk geaccepteerd door medeburgers en ondersteuners. In de oncologie werd anno 2016 “de buurvrouwfactor” gehanteerd: als de buurvrouw aangaf dat het echt niet meer ging, bleek dat in veel gevallen de meest betrouwbare indicatie te zijn. Partners, artsen, verpleging, familieleden bleken in de praktijk vaak te vroeg of te laat te zijn.

Door de zeer hoge standaard van correctief onderhoud, zullen de meeste burgers hun “end of life” halen door gebrek aan uitdaging en een sociale omgeving. Alleen achter blijven, trots en klaar zijn met je leven en je maatschappelijke bijdrage. De behoefte aan een goed, menswaardig en goed uitvoerbare euthanasieoplossing die ook inzicht en verlichting kan geven in de opkomende vergrijzing is noodzakelijk. Anders eindigen we toch nog met de “robots met moisturizing skin”

Geld & Ehealth

Financiering is voor veel zorgvernieuwers die zich met eHealth bezighouden een belangrijk onderwerp. Het gaat daarbij om structurele financiering door middel van bekostiging/vergoedingen, maar ook om tijdelijke financiering. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, pilotprojecten en/of implementatie van zorginnovaties.

Tijdelijke financiering van de ontwikkeling van idee tot prototype van een product, dienst of werkwijze behoort niet tot het arsenaal van overheidsfinanciering. De reden is dat het subsidiëren van een individuele ontwikkelaar of fabrikant marktverstorend werkt en als ongewenste staatssteun kan worden opgevat.

Bovendien hebben ervaringen geleerd dat subsidies voor de ontwikkeling, een test en (proef)pilots zonder aanvullende voorwaarden niet leiden tot een succesvolle marktintroductie van de innovatie. Het einde van een subsidie betekent vaak ook het einde van een innovatie.
Ook om die reden is het overheidsbeleid gericht op de stimulering van andere vormen van financiering.

Belangrijk bij het zoeken, vinden en organiseren van financiering voor deze fase is het opstellen van een begroting, kosten-batenanalyse en/of een business case. De Kamer van Koophandel kan hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het doen van een stakeholdersanalyse. Naast banken, venture capitalists en private financiers zijn er ook fondsen die geld voor de ontwikkeling van eHealth-toepassingen kunnen verschaffen, zoals de innovatiefondsen van de zorgverzekeraars. Essentieel is om met uw (projectaan)vraag aan te sluiten bij de prioriteiten van de financier. U voert eigenlijk hun beleid uit met uw project.

Zo staan bijvoorbeeld bij een subsidieoproep de thema’s beschreven waarbinnen subsidie gegeven wordt. Aan de hand van de gestelde voorwaarden en (relevantie)criteria kunt u zien of uw project de moeite waard is om in te dienen

Structurele financiering
De overgang van tijdelijke financiering naar structurele financiering is één van de grootste barrières bij de opschaling van eHealthtoepassingen. Veel eHealth-initiatieven die gericht zijn op onderzoek, ontwikkeling, test, pilot of implementatie worden gefinancierd met tijdelijke middelen zoals subsidies, innovatiebudgetten of -regelingen. Een aanzienlijk deel van deze initiatieven strandt als de tijdelijke middelen uitgeput zijn en er geen structurele financiering is geregeld.

 

Wat is Ehealth ?

Over eHealth bestaan diverse interpretaties. eHealth wordt geassocieerd met alles wat met technologie in de gezondheidszorg heeft te maken. Het is goed daarom stil te staan bij de vraag: wat is eHealth eigenlijk precies? Johan Krijgsman van Nictiz heeft een literatuurstudie verricht naar de juiste definitie van eHealth en schept ordening in de dimensies van eHealth: het zorgproces, de gebruikers en de techniek.

Wie congressen over eHealth bezoekt, kan een breed scala aan onderwerpen verwachten, van robots in de care tot serious gaming in de fysiotherapie, van apps tot online communities. “Wat verstaat u onder eHealth?”, is de beste eerste vraag die u aan uw gesprekspartner kan stellen, als iemand het met u over eHealth wil hebben.

Want waar de één het heeft over e-consults voor patiënten, heeft de ander het over beeldcommunicatie tussen zorgverleners. Beide voorbeelden vallen onder het begrip eHealth, afhankelijk van welke definitie wordt gebruikt.

Een definitie van eHealth De spraakverwarring over eHealth is niet nieuw. Al in 2005 heeft Claudia Pagliari in een wetenschappelijk artikel zesendertig verschillende definities vergeleken (Pagliari, 2005). Zij ontdekte dat in veel definities een nadruk lag op de communicatieve aspecten van eHealth en op het gebruik van netwerktechnologieën, met name het internet. Pagliari concludeert dat de definitie van Thomas Eng uit 2001 de lading goed dekt. Toevallig of niet is dit ook de definitie die in 2002 is gebruikt door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in de achtergrondstudie ‘Inzicht in e-health’ (RVZ, 2002). Deze definitie luidt als volgt:

“eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.”

Ook in 2016 lijkt dit nog altijd een bruikbare definitie, die in ieder geval recht doet aan de verscheidenheid van opvattingen. Daarom gebruiken Nictiz en het NIVEL deze omschrijving van eHealth in de eHealth-monitor van 2015 en 2016. Opvallend is dat het een brede definitie is die zich niet beperkt tot één specifieke technologie (al speelt internettechnologie een prominente rol) of tot specifieke gebruikersgroepen (bijvoorbeeld communicatie tussen zorgverleners en patiënten). In de loop der tijd zullen nieuwe begrippen ontstaan die zich meer specifiek zullen richten op deelgebieden. In feite gebeurt dit al, waarbij de term mHealth, die zich specifiek richt op het gebruik van mobiele technologie, misschien het bekendste voorbeeld is.

Wisseling van perspectief

Op 1 januari 2015 is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van start gegaan. Deze raad komt voort uit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In het eerste halfjaar heeft de RVS zijn eigen profiel gevormd. Hiertoe heeft de raad gesprekken gevoerd met usual en unusual suspects en hebben medewerkers van de raad inspiratienotities geschreven. Natuurlijk hebben de rechtsvoorgangers van de RVS ook een testament achtergelaten.

De raad kreeg van verschillende kanten opdrachten mee. Zomaar een greep uit de vragen die de RVS kreeg: of de raad de DBC-structuur even wil afschaffen, de Wmo kan herzien, de sluiting van de sociale werkvoorzieningen weet terug te draaien, burgerinitiatieven op het schild kan hijsen, integratie en participatie aan de onderkant van de samenleving op de agenda wil houden en de nieuwste technologieën in de zorg over het voetlicht kan brengen. De grondtoon van al deze verzoeken is steevast positief: ‘er is veel te doen’, ‘heb vooral ook oog voor nieuwe initiatieven en kansen’ en ’blijf niet hangen in de problemen en in wat niet goed gaat’.

De regering zelf is wellicht het ruimhartigst. Als opdracht formuleert zij dat deze nieuwe raad de regering en beide kamers van de Staten-Generaal zal adviseren ‘over het te voeren beleid op het gebied van volksgezondheid en samenleving waarbij alle aspecten die van invloed zijn op de volksgezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden betrokken, met bijzondere aandacht voor de rol van de decentrale overheden en veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn’.

Zo bezien kan de raad adviseren over ongeveer elk onderwerp dat in de samenleving speelt of zou moeten spelen. Zo’n ruim mandaat geeft vrijheid, maar brengt ook onrust. Het risico bestaat dat de raad geen eigen identiteit weet te ontwikkelen en dat mensen niet meer weten waarvoor zij bij de raad terecht kunnen. Tegelijkertijd biedt deze brede opdracht volop kansen om te kunnen adviseren over vraagstukken van volksgezondheid in relatie tot huisvesting, ruimtelijke ordening, werk, gezinssituatie, onderwijs en democratische rechten. Bovenal biedt dit mandaat de mogelijkheid om dat op een eigentijdse manier te doen.

Om de geboden kansen volop te benutten, heeft de raad op grond van een eigen visie en missie vier kernthema’s benoemd die voor de komende raadsperiode (2015-2019) leidend zullen zijn in de advisering. Deze kernthema’s geven richting aan de adviezen en activiteiten van de RVS in de komende vier jaar. Binnen deze thema’s heeft de raad dit voorjaar drie adviesonderwerpen gekozen waaraan hij nu al werkt.

De RVS beschrijft in deze werkagenda zijn visie, missie en werkwijze (paragraaf 2) en de kernthema’s (paragraaf 3). In paragraaf 4 en 5 staan respectievelijk de concrete onderwerpen die de RVS reeds onder zijn hoede neemt en de onderwerpen die de raad overweegt in de toekomst op te pakken. Het verslag van de presentatiebijeenkomst leest u terug in paragraaf 6. In paragraaf 7 gaan deelnemers aan de presentatiebijeenkomst in gesprek met de RVS over mogelijke adviestrajecten.

RVS – Publicaties

eHealth Week 2016 groot succes

Tijdens de eHealth Week hebben ruim 2.300 regeringsvertegenwoordigers en eHealth-experts van over de hele wereld overlegd hoe ze samen de gezondheidszorg in Europa kunnen verbeteren met behulp van informatietechnologie. Ook lanceerde Zorg voor innoveren tijdens deze week de OpschalingsGids2016.
Zorg voor innoveren – Nieuws

Bewust betrokken. De belofte van crowdfunding voor het sociaal domein

De verhoudingen in het sociaal domein veranderen. Burgers en overheden zoeken naar een nieuwe aanpak van maatschappelijke opgaven, waarbij waarden als solidariteit en diversiteit weer nadrukkelijker het uitgangspunt vormen. Bij die nieuwe aanpak hoort ook het zoeken naar innovatieve financieringsarrangementen. Crowdfunding lijkt een instrument te zijn dat financiering en maatschappelijke betrokkenheid combineert. In dit essay ontrafelen de auteurs daarom de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. Het essay werd geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Lucas Meijs en Irene van Staveren als Kroonleden van de RMO.

De presentatie van het essay vond plaats op 10 juni 2015, tijdens het seminar ‘Civic crowdfunding voor ondernemende overheden’ in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Dit seminar werd georganiseerd door Voorjebuurt.nl en Douw&Koren;.

RVS – Publicaties